Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Barovino: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Barovino;
  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Barovino georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Barovino gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Dag: kalenderdag;
  8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Barovino in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Identiteit van Barovino

Barovino VOF

De Kwekerij 18

Telefoonnummer:  +31 (0) 624878892  tussen 09.00 uur en 22.00 uur 7 dagen per week

E-mailadres: info@barovino.nl

KvK-nummer: 54480426

BTW-identificatienummer: 8513.22.116

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst betreffende de verkoop, de levering en de betaling van wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten tussen Barovino en een Consument waarop Barovino deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Barovino en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6.Indien Barovino niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Barovino in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. Barovino heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

8. Naast deze algemene voorwaarden kan Barovino aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. Eventuele aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden.

9. Alle teksten over en afbeeldingen van de wijnen op de Barovino website en in de nieuwsbrief worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar geven geen recht op schadevergoeding.

Offertes en aanbiedingen

10. Alle offertes en aanbiedingen van Barovino zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

11. Barovino kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Prijs

12. De op de Barovino website vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten.

13. Prijsvermeldingen op de Barovino website, in de nieuwsbrief, in eventuele folders en advertenties zijn geen offerte. De wijnen van Barovino worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Levering

14. Opgaven van levertijden zijn bij benadering. Barovino zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Barovino is voor overschrijding van de levertijd niet aansprakelijk.

15. Barovino is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. 

Risico-overgang

16. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Consument worden gebracht. 

Eigendomsvoorbehoud

17. Alle door Barovino in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Barovino totdat de Consument alle verplichtingen uit de met Barovino gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

18. Door Barovino geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

19. De Consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Barovino veilig te stellen.

20. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument verplicht om Barovino daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

21. Voor het geval Barovino zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Barovino en door Barovino aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Barovino zich bevinden en die zaken terug te nemen.

De overeenkomst

22. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

23. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Barovino onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

24. Barovino kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Barovino op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Betaling en incassokosten

25. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Barovino aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Barovino aangegeven. Barovino is gerechtigd om periodiek te factureren.

26. Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

27. Barovino heeft het recht de door Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

28. Barovino kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Barovino kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

29. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

30. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Barovino echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Consument worden verhaald. De Consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Herroepingsrecht bij levering van producten

31. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

32. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Barovino retourneren, conform de door de Barovino verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten  in geval van herroeping

33. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

34. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Barovino dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Overmacht

35. Barovino is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

36. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Barovino geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Barovino niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Barovino heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Barovino zijn verbintenis had moeten nakomen.

37. Barovino kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

38. Indien Barovino ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Barovino gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Onderzoek en reclames

39. De Consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Barovino te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Barovino in staat is adequaat te reageren. De Consument dient Barovino in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken dan wel een gebrek te (laten) herstellen.

40. Indien de Consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

41. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

42. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is – bijvoorbeeld wanneer een fles ‘kurk’ heeft – en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Barovino de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Consument, ter keuze van Barovino, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Consument voldoen. In geval van vervanging is de Consument gehouden om de vervangen zaak aan Barovino te retourneren en de eigendom daarover aan Barovino te verschaffen, tenzij Barovino anders aangeeft.

43. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Barovino daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Consument.

Retourneren

44. Wijnen die niet bevallen kunnen worden geretourneerd, het gaat dan alleen om de ongeopende flessen. Ofwel deze worden op afspraak teruggebracht naar Barovino, ofwel teruggestuurd. In dat laatste geval is de afzender verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking en verzending. De verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de afzender. Het teruggeven van wijn is mogelijk tot zes maanden na de datum van aankoop. Barovino betaalt het volledige bedrag van de wijnen terug, daarbij niet inbegrepen de eventuele bezorgkosten. In geval van “kurk” kunnen ook geopende flessen geretourneerd worden onder de hierboven genoemde voorwaarden.

Aansprakelijkheid

45. Indien Barovino aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

46. Barovino is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Barovino is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

47. Barovino is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Barovino aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Barovino toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Barovino is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

48. Indien Barovino aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Barovino beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

49. De aansprakelijkheid van Barovino is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

50. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Barovino.

Vrijwaring

51. De Consument vrijwaart Barovino voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Barovino toerekenbaar is.

52. Indien Barovino uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden Barovino zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Consument in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Barovino, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Barovino en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Consument.

Intellectuele eigendom

53.  Barovino behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Barovino heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Consument ter kennis van derden wordt gebracht.

Klachtenregeling

54. De Barovino beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

55. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Barovino, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

56. Bij Barovino ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen – gerekend vanaf de datum van ontvangst – beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Barovino binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Toepasselijk recht en geschillen

57. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Barovino partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

58. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

59. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Barovino.

60. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.